1.
Khalilova Mamura Fayzulla Kizi, Nasirillaev Bakhtiyar Ubaydullaevich, Jumaniyazov Mansurbek Shomurodovich, Khudjamatov Safarali Khasanboy Ogli, Murodxoja Alisherogli Abdiqodirov. Biological Indicators of Industrial Hybrids Involved in Sex-Regulated Lines of Bombyx Mori L. Silkworm. Annals of RSCB [Internet]. 2021Apr.7 [cited 2021Nov.30];:8990-7. Available from: https://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/2585