[1]
Khalilova Mamura Fayzulla Kizi, Nasirillaev Bakhtiyar Ubaydullaevich, Jumaniyazov Mansurbek Shomurodovich, Khudjamatov Safarali Khasanboy Ogli, Murodxoja Alisherogli Abdiqodirov, “Biological Indicators of Industrial Hybrids Involved in Sex-Regulated Lines of Bombyx Mori L. Silkworm”, Annals of RSCB, pp. 8990–8997, Apr. 2021.