[1]
Khedidja Touahria, Yamina Berredjem, Fethi Baali, Soraya Touahria, Samoun Fatah, Abdelhak Gheid, “Groundwater Quality Evaluation”, Annals of RSCB, vol. 26, no. 01, pp. 2937–2955, Sep. 2022.