Khalilova Mamura Fayzulla Kizi, Nasirillaev Bakhtiyar Ubaydullaevich, Jumaniyazov Mansurbek Shomurodovich, Khudjamatov Safarali Khasanboy Ogli, Murodxoja Alisherogli Abdiqodirov. (2021). Biological Indicators of Industrial Hybrids Involved in Sex-Regulated Lines of Bombyx Mori L. Silkworm. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 8990–8997. Retrieved from https://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/2585