(1)
Khalilova Mamura Fayzulla Kizi, Nasirillaev Bakhtiyar Ubaydullaevich, Jumaniyazov Mansurbek Shomurodovich, Khudjamatov Safarali Khasanboy Ogli, Murodxoja Alisherogli Abdiqodirov. Biological Indicators of Industrial Hybrids Involved in Sex-Regulated Lines of Bombyx Mori L. Silkworm. Annals of RSCB 2021, 8990-8997.