(1)
Sangam Subedi, Dr. Gulam Anwar Khan, Dr.Chandra Prasad Acharya, Dr.Swapnil Sharma,Dr. Vivek Dave, G. M. K. G. M. K. A. B. . The Effects of Body Mass Index on Respiratory Parameters. Annals of RSCB 2022, 26, 3083-3091.