(1)
Khedidja Touahria, Yamina Berredjem, Fethi Baali, Soraya Touahria, Samoun Fatah, Abdelhak Gheid. Groundwater Quality Evaluation. Annals of RSCB 2022, 26, 2937-2955.