[1]
Khalilova Mamura Fayzulla Kizi, Nasirillaev Bakhtiyar Ubaydullaevich, Jumaniyazov Mansurbek Shomurodovich, Khudjamatov Safarali Khasanboy Ogli, Murodxoja Alisherogli Abdiqodirov 2021. Biological Indicators of Industrial Hybrids Involved in Sex-Regulated Lines of Bombyx Mori L. Silkworm. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. (Apr. 2021), 8990–8997.