[1]
Khedidja Touahria, Yamina Berredjem, Fethi Baali, Soraya Touahria, Samoun Fatah, Abdelhak Gheid 2022. Groundwater Quality Evaluation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 26, 01 (Sep. 2022), 2937–2955.