(1)
Naresh Kumar Trivedi, Ajay Kumar, Abhineet Anand, Shikha Maheshwari. Annals of RSCB 2021, 09-20.